เรื่อง : คำสั่งการมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด :

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี เพื่อประโยชน์ของราชการในการปฏิบัติราชการด้วยความคล่องตัว รวดเร็ว รวมทั้งเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในเรื่องการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติในเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนโดยตรง จึงมอบอำนาจให้ หัวหน้าส่วนราชการ ปฏิบัติราชการแทนในการสั่งการ การอนุญาต และการอนุมัติตามบัญชีการมอบอำนาจแนบท้ายคำสั่งนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 426 คน